Összeszerelés ÁSZF

Összeszerelés ÁSZF

Az összeszerelési és beszerelési szolgáltatás általános szerződési feltételei

 

Bevezető rendelkezések

Az Gold Caffé Kft., (székhelye: 2161 Csomád, Esztergály u. 22.) cégjegyzékszáma: 13 09 171714, adószáma: 11870649-2-13; nyilvántartását vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, elektromos levelezési címe: office@goldcaffe.hu (a továbbiakban: Társaság) jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 2021. január 01. napján lépnek hatályba, amely a Társaság által nyújtott összeszerelési és beszerelési szolgáltatásra vonatkozik. 

 

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítsa vagy kiegészítse. A módosítások, illetve kiegészítések a www.premiumbutor.hu internetes oldalon lesznek elérhetőek. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely változása nem alkalmazandó azon megrendelésekre, amelyek az ilyen módosítás vagy kiegészítés hatálybalépése előtt kerültek leadásra. 

 

Összeszerelési szolgáltatás megrendelése

A Megrendelés alapján a szerződés tárgya az áruk összeszerelése a Vásárló által megadott helyen. A Társaság nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha az árut a Vásárló által megjelölt helyre nem lehetséges felszerelni, rögzíteni, illetve felfüggeszteni (például a felület egyenetlensége vagy a falak nem megfelelő anyaga, minősége miatt). Ezen körülményekből adódó problémák a Vásárló érdekkörébe tartoznak, illetve a Vásárló felelősségét képezik. A Társaság nem vállal felelősséget, a Vásárló a termékek vásárlásával kapcsolatos feladatait illetően (elegendő mennyiségű, illetve hiánytalan áru megvétele, illetve az összeszereléshez szükséges valamennyi alkatrész megvásárlása. Az összeszerelés a Társaság termékeire vonatkozik. A szerelési tevékenység nem foglalja magába a termékek átalakítását (mint pl.: szekrények átalakítását). Amennyiben az összeszerelés végrehajtásához egyéb alkatrészekre, fogyóeszközökre van szükség, ezek beszerzése iránt a Vásárló intézkedik. 

 

Összeszerelés vagy beszerelés

A Vásárló biztosítja az összeszerelésre váró összeszerelésre alkalmas árukat, kompatibilis berendezéseket, beleértve az összeszereléshez szükséges összes alkatrész megvételét is. Minden alkatrésznek jó minőségű, ép és hiánytalan állapotban kell lennie, és az összeszerelésre egyeztetett időpontban a kijelölt helyen rendelkezésre kell állnia, szerelésre kész állapotban. Az összeszerelés időpontjáig a Vásárló köteles biztosítani az áruk állandó szobahőmérsékleten és megfelelő nedvességtartalom mellett történő tárolását. A Vásárló az összeszerelés során mindvégig köteles az összeszerelést végző csapat számára elektromos (230 V-os) csatlakozó aljzathoz, mosdóhoz, mellékhelyiséghez, valamint folyó vízhez való hozzáférést biztosítani. Műszaki okok miatt az összeszerelést legalább 18°C-os hőmérsékleten kell elvégezni. Továbbá a Vásárló köteles biztosítani az összeszerelési munkákhoz szükséges segítséget. 

Emellett a Vásárló köteles jelen lenni az összeszerelés során vagy biztosítani felelős képviselőjének jelenlétét (18 éven felüli, a Vásárló által meghatalmazott személy jelenlétét), aki az összeszerelés során a Vásárlót képviseli, és aki a szerelési tervekkel tisztában van, továbbá képes jóváhagyni az esetleges változtatásokat. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet az összeszerelést követően a Vásárló, illetve a felelős személy aláírja. A munka a Vásárló érdekkörben felmerülő okból, ill. a Vásárló által okozott körülmények miatti szüneteltetése estén a Társaság kötbérre jogosult, amelynek összege 10.000 Ft. Az összeszerelési munka megkezdése előtt a Vásárló – a Társaság vagy az Összeszerelő Vállalkozás külön kérése nélkül – az összeszereléssel kapcsolatos minden fontos tudnivalóról tájékoztatja a Társaságot. A megrendelés feladása előtt a Vásárló köteles az összes méretet lemérni. A Vásárló a méretek lemérését maga végezheti. Amennyiben a mérést a Vásárló végzi, a mérésért és az összeszereléshez szükséges adatok pontos leírásáért teljes mértékben a Vásárló felel. A Vásárló biztosítja, hogy az összeszereléshez szükséges körülmények és egyéb adatok, így például az alaprajz adatok (mérések) felvételének időpontja és a bútorok összeszerelésének időpontja között ne változzon oly módon, hogy az befolyásolja a mérések eredményeit, illetve a szerelési tevékenységet, annak kivitelezhetőségét. Amennyiben ilyen változtatások történtek, a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha az összeszerelést lehetetlen végrehajtani.

 

A Vásárló biztosítja, hogy az összeszerelést ne zavarhassa meg az összeszerelés közelében végzett építkezés vagy más hasonló munkálatok. A Vásárló továbbá parkolóhelyet biztosít az Összeszerelő Vállalkozás számára. A Társaság nem felel az összeszerelés azon hibáiért, amelyeket az áruk hibás vagy hiányos, illetve nem megfelelő volta okozott, feltéve, hogy a Társaság erről a Vásárlót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatta, és a Vásárló az összeszereléshez továbbra is ragaszkodott. A fenti esetben azonban a Társaság jogosult arra, hogy az összeszerelési szolgáltatás kivitelezésétől, azaz szerződéstől elálljon. A Társaság továbbá nem felel azon esetleges hibákért és károkért, amelyek az összeszereléshez szükséges, fontos információk visszatartása, illetve téves adatszolgáltatás miatt álltak elő.

 

Amennyiben az összeszerelést a Vásárló kérésére vagy más, a Társaság érdekkörén kívüli körülmény következtében csak megnövekedett költségek mellett lehet elvégezni, a megnövekedett költségeket a Társaság csak abban az esetben terhelheti a Vásárlóra, ha a Vásárlót erről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatta, és a költségek összegét tudatta vele. Amennyiben az összeszerelésre a Vásárló érdekkörében felmerült okok miatt részben vagy egyáltalán nem kerül sor, a Társaság a helyzet miatt felmerült költségei miatt kártérítésre jogosult, e költségeit a Vásárlóra hárítja. Amennyiben bármilyen fogyóeszköz vagy egyéb alkatrész, amely a szerelés kivitelezéséhez szükséges, és a szerelés helyszínén nem áll rendelkezésre és emiatt az összeszerelés nem hajtható végre, illetve nem fejezhető be, ez nem minősül a szolgáltatás teljesítése késedelmének. A Vásárló a munka elvégzését követően írásban aláírásával megerősíti, hogy az összeszerelés megfelelően lezajlott. A nyilvánvaló, látható hibákat haladéktalanul közölni kell és fel kell tüntetni az szolgáltatási jelentésen. A szolgáltatási jelentésen tett bejegyzés nem tekinthető automatikusan reklamációnak, illetve kárigény bejelentésének.

 

Összeszerelési munka díja

Az összeszerelés díja, a szolgáltatások a weboldalon elérhető mindenkori ár listában. A szerelési szolgáltatást a szerelés elvégeztével a Társaság szerelő kollégájának kell megfizetni a megrendelőnek.

 

További rendelkezések

Az összeszerelési munkával kapcsolatos valamennyi igényt és panaszt, valamint kérdést a Társasághoz kell címezni. A panasz bejelentése írásban e-mailen keresztül. Ez különösen érvényes az összeszerelési munka hibáival kapcsolatos igényekre. 

 

Amennyiben a Vásárló a kötelező érvényű megrendelést lemondja, és az összeszerelési szerződéstől a Szolgáltatás megkezdését megelőző 72 órán belül eláll, úgy a Vásárló 5.000 Ft kötbért köteles fizetni a Társaság számára.

 

Lemondásnak minősül az is, amennyiben a Vásárló a megbeszélt időpontban nem tartózkodik a helyszínen, vagy a helyszín nem alkalmas a szerelési munka elvégzésére. A szerződéses kötbér, a Társaság ez irányú felhívásában meghatározott határidőben fizetendő meg.

 

Garanciális feltételek és kárrendezés

A Társaság az összeszerelési szolgáltatás befejezésétől számított 12 hónapig garanciát biztosít az összeszerelés minőségére. Reklamáció esetében, illetve kártérítés igényléséhez a Vásárlónak be kell nyújtania a Társaság részére a szolgáltatási jelentést, amely a látható hibákat, a munka elvégzésének körülményeit és egyéb fontos körülményeket tartalmazza, valamint adott esetben a tényálláshoz tartozó fényképes dokumentációt is. A Társaság az igényt, az igény benyújtását követő 30 napon belül elbírálja.

 

Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekre Magyarország jogszabályai irányadók.

 

Fogyasztói panasz esetén a Fogyasztó az alábbi testületekhez fordulhat

Bp. XXIII kerületi Járási Hivatal

1238 Budapest, Grassalkovich u. 158, Tel.: +36 1 896 4291, e-mail: titkarsag@23kh.bfkh.gov.hu

Budapest XIV. kerületi Járási Hivatala

1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17., Tel.: +36 1 869 5762, e-mail: titkarsag@14kh.bfkh.gov.hu,

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

2030 Érd, Budai út 7/b), Tel: +36 23 521-970, E-mail: jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

1051 Budapest, József Nádor tér 10., Tel: +36 1 795 9652, E-mail: titkarsag@05kh.bfkh.gov.hu

Budapest X. kerületi Járási Hivatal

Cím: 1104 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53.Tel.: +36 1 795 8710, E- mail: Horvath.Tivadar@10kh.bfkh.gov.hu

A megrendelésekből adódó, a Társaság és a fogyasztónak minősülő Vásárló közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre a Békéltető Testületek rendelkeznek hatáskörrel.

 

A Társaság törekszik arra, hogy a honlapon feltüntetett információk pontosak legyenek, mindazonáltal a hibák, illetve téves adatok esetleges előfordulását nem tudjuk kizárni. A Társaság fenntartja a jogát arra, hogy a nyilvánvaló nyomtatási és egyéb műszaki hiba miatt téves kötelezettségvállalásait módosítsa, illetve jogszabályváltozás miatt korrigálja.